نکات نوشتار

فرمت‌های متنی

Filtered HTML

 • آدرس صفحات وب و آدرس‌های پست الکترونیکی بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
 • تگ‌های HTML مجاز:

  This site allows HTML content. While learning all of HTML may feel intimidating, learning how to use a very small number of the most basic HTML "tags" is very easy. This table provides examples for each tag that is enabled on this site.

  For more information see W3C's HTML Specifications or use your favorite search engine to find other sites that explain HTML.

  توضیح برچسبتایپ می‌کنیددریافت می‌کنید
  لنگرها برای ایجاد پیوند به صفحات دیگر به کار می‌روند.<a href="http://www.payamemuhammad.ir">پیام محمد(ص)</a>پیام محمد(ص)
  با اهمیت<em>با اهمیت</em>با اهمیت
  پررنگ<strong>پررنگ</strong>پررنگ
  هیچ راهنمایی در مورد تگ span وجود ندارد
  بلوک نقل قول شده<blockquote>بلوک نقل قول شده</blockquote>
  بلوک نقل قول شده
  لیست غیر مرتب - برای شروع هر قلم از لیست از <li> استفاده کنید.<ul> <li>اولین قلم</li> <li>دومین قلم</li> </ul>
  • اولین قلم
  • دومین قلم
  لیست مرتب - از <li> برای شروع هر عنصر لیست استفاده کنید.<ol> <li>اولین قلم</li> <li>دومین قلم</li> </ol>
  1. اولین قلم
  2. دومین قلم
  هیچ راهنمایی در مورد تگ li وجود ندارد
  فهرستهای تعریف شده همانند سایر فهرستها و لیستها در HTML هستند. <dl> آغازگر یک فهرست تعریف شده است، <dt> آغازگر عبارت تعریف شده و <dd> آغازگر شرح تعریف است.<dl> <dt>اولین واژه</dt> <dd>اولین تعریف</dd> <dt>دومین واژه</dt> <dd>دومین تعریف</dd> </dl>
  اولین واژه
  اولین تعریف
  دومین واژه
  دومین تعریف
  هیچ راهنمایی در مورد تگ dt وجود ندارد
  هیچ راهنمایی در مورد تگ dd وجود ندارد
  هیچ راهنمایی در مورد تگ div وجود ندارد
  به صورت پیش‌فرض سطر جدید خودکار اضافه می‌گردد، لذا از این تگ برای افزودن یک سطر اضافه استفاده کنید. استفاده از این تگ متفاوت است زیرا از یک جفت تگ باز و بسته استفاده نمی‌کند. از یک علامت " /" اضافی داخل تگ برای سازگاری با XHTML 1.0 استفاده کنید.متن با <br />سطر جدیدمتن با
  سطر جدید
  هیچ راهنمایی در مورد تگ hr وجود ندارد
  سرفصل<h1>عنوان</h1>

  عنوان

  سرفصل<h2>زیر عنوان</h2>

  زیر عنوان

  سرفصل<h3>زیر عنوان سه</h3>

  زیر عنوان سه

  سرفصل<h4>زیر عنوان چهار</h4>

  زیر عنوان چهار

  سرفصل<h5>زیر عنوان پنج</h5>
  زیر عنوان پنج
  سرفصل<h6>زیر عنوان شش</h6>
  زیر عنوان شش
  مایل<i>مایل</i>مایل
  ضخیم<b>ضخیم</b>ضخیم
  هیچ راهنمایی در مورد تگ img وجود ندارد
  حذف شد<del>حذف شد</del>حذف شد
  هیچ راهنمایی در مورد تگ center وجود ندارد
  به صورت پیش‌فرض تگ‌های پاراگراف خودکار اضافه می‌شوند، لذا از این تگ برای افزودن پاراگراف بیشتر استفاده کنید.<p>پاراگراف یک.</p> <p>پاراگراف دو.</p>

  پاراگراف یک.

  پاراگراف دو.

  هیچ راهنمایی در مورد تگ color وجود ندارد
  هیچ راهنمایی در مورد تگ dd وجود ندارد
  هیچ راهنمایی در مورد تگ style وجود ندارد
  هیچ راهنمایی در مورد تگ font وجود ندارد
  زیرخط دار<u>زیرخط دار</u>زیرخط دار
  هیچ راهنمایی در مورد تگ quote وجود ندارد
  هیچ راهنمایی در مورد تگ strike وجود ندارد
  هیچ راهنمایی در مورد تگ caption وجود ندارد

  کاراکتر های غیر معمولی میتوانند بصورت مستقیم بدون هیچ مشکلی وارد شوند.

  If you do encounter problems, try using HTML character entities. A common example looks like &amp; for an ampersand & character. For a full list of entities see HTML's entities page. Some of the available characters include:

  توضیح کاراکترتایپ می‌کنیددریافت می‌کنید
  امپرسند&amp;&
  بزرگتر از&gt;>
  کوچکتر از&lt;<
  علامت نقل قول&quot;"
 • خطوط و پاراگراف‌ها به صورت خودکار تشخیص داده می‌شوند. تگ‌های <br /> خط جدید، <p> پاراگراف و </p> بستن پاراگراف به صورت به صورت خودکار اضافه می‌شوند. اگر پاراگراف‌ها به راحتی شناسایی نمی‌گردند یک جفت خط خالی اضافه کنید.

Plain text

 • هیچ تگ HTML ی مجاز نیست.
 • آدرس صفحات وب و آدرس‌های پست الکترونیکی بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
 • خطوط و پاراگراف‌ها به صورت خودکار تشخیص داده می‌شوند. تگ‌های <br /> خط جدید، <p> پاراگراف و </p> بستن پاراگراف به صورت به صورت خودکار اضافه می‌شوند. اگر پاراگراف‌ها به راحتی شناسایی نمی‌گردند یک جفت خط خالی اضافه کنید.